Latvijas Republikas Finanšu Ministrija

Interneta finanšu ieņēmumi. FM: Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi par 573,7 miljoniem eiro atpaliek no plāna

Lai Valsts kases interneta mājaslapas apmeklētājiem būtu ērtāk orientēties ar Valsts kases darbību saistītajos finanšu terminos, piedāvājam biežāk lietoto terminu skaidrojumus, kā arī atsevišķiem terminiem — norādi par papildu skaidrojumu vai plašāku informāciju ar saiti uz mājaslapas attiecīgo sadaļu.

TĒMA: Finanses FM: Strauji pieauguši ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi par aktīvo ES fondu projektu īstenošanu Jau tradicionāli gada sākumā konsolidētajā kopbudžetā veidojies pārpalikums, atbilstoši Valsts kases datiem gada pirmajos divos mēnešos sasniedzot ,5 miljonus eiro. Pārpalikuma apmērs bija par 17,4 miljoniem eiro mazāks nekā Gada pirmajos divos mēnešos pārpalikums veidojās visos budžeta līmeņos. Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi pieauguši, ņemot vērā atmaksu palielināšanos no Eiropas Komisijas par aktīvo ES fondu projektu īstenošanu pērn. Tik straujš ieņēmumu no maksas pakalpojumiem pieaugums saistīts ar Zemkopības ministrijas ieņēmumiem par intervences krājumu vājpiena pulvera realizāciju februārī.

Tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt sava manta.

Budžeta deficīts — negatīva budžeta finansiālā bilance, kas veidojas noteiktā periodā, ja valsts budžeta ieņēmumi ir mazāki par izdevumiem.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Likums par budžetu un finanšu vadību Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar

Budžeta programma var būt sadalīta apakšprogrammās. Deponētie līdzekļi — līdzekļi, kas nodoti glabāšanai, noguldīti vai iemaksāti depozītā. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības konsolidēto gada pārskatu iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā interneta finanšu ieņēmumi gada 1.

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes gada pārskatam pievieno Valsts kontroles atzinumu par gada pārskata sastādīšanas pareizību.

Pašvaldības gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu.

FM: Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi par 573,7 miljoniem eiro atpaliek no plāna

Valsts kontrole gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu. Valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem veicamo izdevumu izdarīšanai budžeta finansētas institūcijas, izņemot valsts budžeta iestādes un pašvaldības, atver norēķinu kontus tikai Valsts kasē.

Valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem finansēto investīciju projektu un vienreizējo pasākumu izdevumu veikšanai pašvaldības un to iestādes atver norēķinu kontus Valsts kasē. Budžeta nefinansētas iestādes atver norēķinu kontus tikai Valsts kasē.

Pašvaldības un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, kā arī kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, var atvērt kontus Valsts kasē. Vairāk informācijas - šeit.

  • Kopbudžeta ieņēmumi samazinājušies zemāku nodokļu ieņēmumu dēļ, COVID pandēmijai ietekmējot ekonomisko situāciju Latvijā un pasaulē.
  • Kā nopelnīt vienu bitcoin mēnesī

Saimnieciskā gada pārskats — Valsts kase sagatavo ikgadējo Saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem, konsolidējot ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību iesniegto gada pārskatu informāciju Ministru interneta finanšu ieņēmumi noteiktajā kārtībā un apjomā.

SEPA — vienotā eiro maksājumu telpa; ikviens klients jebkur Eiropā var veikt tirdzniecība ar svarīgām ekonomikas ziņām naudas norēķinus eiro.

Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam. Valsts kases kontiem piesaistītas kredītkartes — nodrošina valsts budžeta iestādēm iespēju veikt budžeta izdevumus darbinieku komandējumi, darba braucieni un saimnieciskie izdevumilai nodrošinātu komandējumu laikā veikt bezskaidras naudas norēķinus, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību prasību, ka valsts budžeta līdzekļu izdevumi veicami no Valsts kasē atvērtajiem kontiem.

interneta finanšu ieņēmumi matemātika un binārās opcijas

Valsts parāda un aktīvu vadība Finanšu riski — iespēja Latvijas valstij ciest zaudējumus saistībā ar valsts parāda portfeli, aktīvu portfeli un galvojumu portfeli, kurus var radīt nelabvēlīgu apstākļu iestāšanās finanšu tirgū procentu likmju svārstību risks, valūtu kursu svārstību risks, tirgus svārstību risks, pārfinansēšanās risks, likviditātes risks vai sadarbības partneru neveiksmīgas finanšu darbības rezultāts kredītrisks.

To izsaka ar speciālu indeksu vai burtu kombināciju, kas apzīmē riska pakāpi. Latvijas Valsts parāda vadības stratēģijā noteikti valsts parāda vadības mērķi un uzdevumi.

interneta finanšu ieņēmumi tirdzniecības robotu stratēģiju piemēri

Valsts aizņēmumu vadības pieeja ir orientēta uz aizņemšanās iespēju, likviditātes un izdevīgu aizņēmumu nosacījumu nodrošināšanu.

Galvojumu sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi. Valsts parāds - vairāk informācijas - šeit.

Pagājušajā gadā ieņēmumi no interneta pakalpojumu sniegšanas bija 7,89 miljoni latu, bet Paredzēts, ka Nākamajā gadā interneta vairumtirdzniecības uzņēmumu ieņēmumi tiek prognozēti 36,5 miljonu latu apjomā, bet Pētījumā norādīts, ka pārsvarā elektroniskās vairumtirdzniecības jomā darbojas uzņēmumi, kuriem ir padziļinātas zināšanas tehnoloģiju jomā vai arī tie darbojas IT un interneta nozarē.

Valsts parāda portfeļa vadības mērķis ir optimizēt valsts parāda apkalpošanas izmaksas ilgtermiņā, ierobežojot valsts parāda portfeļa finanšu riskus.

Valsts vērtspapīri un valsts vērtspapīru izsoles  - vairāk informācijas - šeit.

Jaunākais izdevums

Maksājumu un sertifikācijas iestāde Eiropas Savienības politiku instrumenti — Eiropas Savienības struktūrfondi, Kohēzijas fonds, kopējās lauksaimniecības politikas un citi Eiropas Savienības finanšu līdzekļi, ko Eiropas Komisija novirza savu politiku īstenošanai dalībvalstī Līgumā par Eiropas Savienību noteikto mērķu sasniegšanai. Maksājumu iestāde — nodrošina no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto Eiropas Savienības fondu līdzekļu uzskaiti un veic maksājumus Eiropas Padarīt robotus internetā fondu finansējuma saņēmējiem iespējami īsākā termiņā.

Sertifikācijas iestāde — sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus un apstiprina, ka deklarētie izdevumi atbilst spēkā esošajiem Eiropas Kopienas un dalībvalsts noteikumiem.

interneta finanšu ieņēmumi labāko bināro iespēju stratēģiju vērtējums