1. Izvēlieties īsto brokeri

Veikt tirdzniecību, kā tas darbojas, Top 20 Forex tirdzniecības ieteikumi 2020. gadam

Total akciju cenas fundamentālā analīze un ieguldījumi akcijās

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents pirmais darījumu centrs šādu likumu: Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līgumu 1. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.

veikt tirdzniecību, kā tas darbojas

Līdz ar likumu izsludināmi Līgums un tā Protokoli, Pielikumi un Memorands angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā. Uz šā likuma pamata un saskaņā ar Līguma Līgums, tā Protokoli, Pielikumi un Memorands stājas spēkā Līguma Kārtību, kādā līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams Līguma ietvaros izveidotās Apvienotās komitejas lēmums par grozījumiem Līguma B protokolā, nosaka Ministru kabinets, un ar šo likumu minētais lēmums tiek pieņemts un apstiprināts.

Kā mēs varam Jums palīdzēt

Apvienotās komitejas lēmumu par grozījumiem Līguma B protokolā skat. Valsts prezidents G. Ulmanis Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu brīvās tirdzniecības līgums Preambula Islandes Republika, Lihtenšteinas Lielhercogiste, Norvēģijas Karaliste, Šveices Kā tas darbojas šeit un turpmāk sauktas par EBTA valstīm un Latvijas Republika šeit un turpmāk saukta par Latvijuapstiprinot savu vēlmi aktīvi piedalīties Eiropas ekonomiskās integrācijas procesā un izsakot gatavību sadarboties, lai meklētu ceļus un līdzekļus šī daudzpusīgā procesa stiprināšanai, ņemot vērā starp EBTA valstīm un Latviju pastāvošo sakaru nozīmīgumu, it īpaši Šī Līguma, kurš ir balstīts uz tirgus attiecībām tirgus ekonomikā un ir saskaņā ar demokrātijas principiem un cilvēktiesību jūsu tirdzniecības robots, mērķi ir: a ar savstarpējās tirdzniecības paplašināšanas palīdzību veicināt ekonomisko sakaru starp EBTA valstīm un Latviju harmonisku attīstību un tādējādi veicināt ekonomiskās aktivitātes kā tas darbojas EBTA valstīs un Latvijā, dzīves un darba apstākļu uzlabošanos, un pieaugošu produktivitāti un finansiālu stabilitāti; b nodrošināt godīgas konkurences apstākļus tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm; c dot ieguldījumu Eiropas ekonomiskajā integrācijā veikt tirdzniecību starptautiskās tirdzniecības harmoniskā attīstībā un paplašināšanā, nojaucot barjeras tirdzniecībā.

Līguma darbības sfēra Šis līgums attiecas uz: a produkciju, kas ietverta Harmonizētās preču un pakalpojumu klasificēšanas un kā tas darbojas sistēmas Preču izcelsmes noteikumi un sadarbība muitas administrācijā 1. Protokols B nosaka preču izcelsmes noteikumus un administratīvās sadarbības noteikumus.

Total akciju tirdzniecība un dividendes

Līgumslēdzējas Puses veic nepieciešamos pasākumus, ieskaitot regulārus Apvienotās Komitejas veiktos pārskatus un administratīvās sadarbības metodes, lai nodrošinātu šī Līguma 4.

Pirmais no 2. Turpmākie pārskati tiks veikti katru otro gadu. Uz šo pārskatu pamata Līgumslēdzējas Puses pieņem lēmumu par veicamajiem pasākumiem.

  • Cik vien iespējams nopelnīt naudu
  • Top 20 Forex tirdzniecības ieteikumi
  • Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līgumu
  • Gadījumā, ja meklē risinājumu, kā ātrā un efektīva veidā apgūt akciju vai jebkura cita finanšu instrumenta tirdzniecību, tad vari pievienoties Admiral Markets vairāku līmeņu apmācību programmai.
  • Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līgums

Tirdzniecībā starp EBTA valstīm un Latviju netiek ieviesti nekādi jauni importa nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu EBTA valstis atceļ visus importa nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu precēm, kuru izcelsmes vieta ir Latvija.

Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Latvija atceļ visus importa nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu precēm, kuru izcelsmes vieta ir kāda no EBTA valstīm.

Tirdzniecībā starp EBTA valstīm un Latviju netiek ieviesti nekādi jauni eksporta nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu. Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu EBTA valstis atceļ visus eksporta nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu.

Tirgus veidi — teorija. Ekonomika, - klase.

Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Latvija atceļ visus eksporta nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu, izņemot 3. Pielikumā uzskaitītos, kuri tiks atcelti līdz Tirdzniecībā starp EBTA valstīm un Latviju netiek ieviesti nekādi jauni importa un eksporta kvantitatīvie ierobežojumi vai pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu EBTA valstis atceļ importa un eksporta kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu, izņemot 4.

Ar šī Līguma spēkā stāšanās datumu Latvija atceļ importa un eksporta kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu efektu. Tomēr šādi aizliegumi vai ierobežojumi nedrīkst radīt patvaļīgu diskrimināciju vai slēptus ierobežojumus tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm.

2. Tirdzniecības stratēģijas izveide

Līgumslēdzējas Puses nodrošina jebkura komerciāla rakstura valsts monopola saskaņošanu ar protokolā D paredzētajiem noteikumiem, lai EBTA valstu un Latvijas pilsoņu starpā nebūtu diskriminācijas attiecībā uz apstākļiem, kādos tiek sagādātas un realizētas preces. Šīs preces tiek sagādātas un realizētas saskaņā ar komerciāliem apsvērumiem. Šī panta noteikumi attiecas uz jebkuru personu, caur kuru Līgumslēdzēju Pušu kompetentās varas iestādes juridiski vai faktiski, tieši vai netieši pārrauga, nosaka vai ievērojami ietekmē importu vai eksportu starp Līgumslēdzējām Pusēm.

Tādā pašā mērā šie noteikumi attiecas arī uz monopoliem, kurus valsts deleģē citām institūcijām. Līgumslēdzējas Puses vienojas par sekojošo: a Apvienotās Komitejas darba ietvaros noturēt tūlītējas konsultācijas ar nolūku atrast piemērotu risinājumu gadījumos, kad viena no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata, ka otra Līgumslēdzēja Puse ir veikusi pasākumus, kuri varētu radīt vai ir radījuši šķēršļus tirdzniecībai; b Apvienotajā Komitejā apspriest iespējas ciešāk sadarboties lietās, kas veikt tirdzniecību saistītas ar šķēršļu novēršanu.

Šī sadarbība var notikt jomās, kas ir saistītas ar tehniskiem nosacījumiem un standartizāciju, kā arī testēšanu un sertifikāciju.

Līgumslēdzējas Puses pakāpeniski nodibina brīvās tirdzniecības telpu veikt tirdzniecību ar šī līguma noteikumiem. Šī līguma, kura pamatā ir tirgus ekonomikas valstu tirdzniecības attiecības, mērķi ir: a attīstot savstarpējo tirdzniecību, sekmēt Ukrainas un Latvijas harmonisku ekonomisko attiecību attīstību, tādējādi veicinot Līgumslēdzēju Pušu ekonomiskās aktivitātes pieaugumu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, darba ražīguma paaugstināšanos, finansu sistēmas stabilitāti un stabilu ekonomisko izaugsmi; b tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām Pusēm nodrošināt godīgas konkurences apstākļus, c cik vien iespējams attīstīt un intensificēt sadarbību jomās, kuras nav ietvertas šajā līgumā, sevišķi attiecībā uz investīciju veicināšanu, ekonomisko un zinātnisko sadarbību, ekonomisko palīdzību un vides aizsardzību. Ar šo tiek nodibināta Apvienotā komiteja, kura ir atbildīga par šī līguma administrēšanu un pārbauda tā izpildi. Lai īstenotu šo mērķi, Apvienotā komiteja cieši seko tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības attīstībai starp abām Līgumslēdzējām Pusēm un veic jebkurus attiecīgus pasākumus, lai nepieciešamības gadījumā uzlabotu un tālāk attīstītu šīs attiecības. Apvienotās komitejas lēmumus Līgumslēdzējas Puses īsteno saskaņā ar to likumdošanu.

Līgumslēdzējas Puses apņemas noteikt tehniskos nosacījumus saskaņā ar PTO Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā noteikumiem.

Līgumslēdzējas Puses apliecina gatavību veicināt lauksaimniecības produktu tirdzniecības sabalansētu attīstību, ciktāl to pieļauj Pušu lauksaimniecības politika.

veikt tirdzniecību, kā tas darbojas

Šo mērķu sasniegšanai katra no Veikt tirdzniecību valstīm un Latvija ir noslēgušas divpusēju līgumu, kas nosaka pasākumus lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanai. Līgumslēdzējas Puses nediskriminējošā veidā piemēro savus sanitāros un fitosanitāros noteikumus, kā arī neveic tādus pasākumus, kas nevajadzīgi kavē tirdzniecību. Līgumslēdzējas Puses atturas no jebkuras iekšējas finansiālas prakses vai pasākumiem, kas tieši vai netieši rada diskrimināciju starp produkciju, kuras izcelsmes vieta ir kāda no EBTA valstīm un līdzīga veida produkciju, kuras izcelsmes vieta ir Latvija.

Uz Līgumslēdzējas Puses teritoriju eksportētā produkcija nesaņem tādus nodokļu atvieglojumus, kas pārsniegtu tiem noteikto tiešo vai netiešo nodokļu apmēru. Maksājumi, kas ir saistīti ar tirdzniecību starp EBTA valstīm un Latviju, un šādu maksājumu pārskaitīšana uz teritoriju, kurā dzīvo Kā tas darbojas Puses kreditors, ir brīvi no jebkādiem ierobežojumiem.

veikt tirdzniecību, kā tas darbojas

Maksājumi starp Līgumslēdzējām Pusēm tiek veikti brīvi konvertējamā valūtā, ja vien atsevišķos gadījumos starp atsevišķiem uzņēmumiem nav noteikts veikt tirdzniecību.

Līgumslēdzējas Puses atturas no jebkādiem valūtas apmaiņas ierobežojumiem un administratīvajiem ierobežojumiem tāda īstermiņa un vidēja termiņa kredīta akceptu, atmaksu vai garantu komerciālās darbībās, kurās piedalās rezidents.

Līgumslēdzējas Puses uzskata sava attiecīgā sabiedriskā pasūtījuma tirgus efektīvu liberalizāciju uz nediskriminācijas un savstarpējības ievērošanas pamatiem, it īpaši pamatojoties uz Līgumu par valdības Pasūtījumu GPA 4. Tā rezultātā Puses viena gada laikā pēc Līguma spēkā stāšanās datuma Apvienotās Komitejas darba ietvaros izstrādās noteikumus ar nolūku nodrošināt šādu liberalizāciju. Līgumslēdzējas Puses piešķirs un nodrošinās adekvātu, efektīvu un nediskriminējošu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, ieskaitot pasākumus šo tiesību nodrošināšanai pret to pārkāpumiem, viltojumiem un pirātismu.

Līgumslēdzēju Pušu konkrētie pienākumi ir izklāstīti 5. Divas vai vairākas Līgumslēdzējas Puses var noslēgt turpmākos līgumus, kuri pārsniedz šī līguma prasības, nodrošinot, ka šādi līgumi ir pieejami arī visām pārējām Līgumslēdzējām Pusēm uz nosacījumiem, kuri ir ekvivalenti līgumā noteiktajiem, un Pusēm apņemoties uzsākt daudzsološas sarunas.

Līgumslēdzējas Puses piekrīt, pēc kādas no EBTA valstu vai Latvijas pieprasījuma, pārskatīt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nosacījumus, kas ir ietverti šajā pantā un 5. Sekojoši nosacījumi ir nesavienojami ar šī Līguma veikt tirdzniecību funkcionēšanu tiktāl, cik tie var ietekmēt tirdzniecību starp EBTA valstīm un Latviju: a visas vienošanās starp uzņēmumiem, uzņēmumu asociāciju lēmumi un saskaņoti darījumi starp uzņēmumiem, kuru mērķis vai rezultāts ir konkurences aizkavēšana, ierobežošana vai traucēšana; b ļaunprātīga dominējošās pozīcijas pilnīga vai ievērojama izmantošana no Līgumslēdzēju Tiešsaistes ieņēmumi uzstādītājiem teritorijā esošu viena vai vairāku uzņēmumu veikt tirdzniecību.

Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata, ka veiktais darījums ir nesavienojams ar 1. Jebkurš atbalsts, kuru sniedz kāda no Līgumslēdzējām Pusēm vai kas tiek sniegts no valsts resursiem jebkurā formā, un kurš traucē vai apdraud konkurenci, atbalstot konkrētus uzņēmumus vai konkrētu preču ražošanu, ir nesavienojams ar šī Līguma pareizu funkcionēšanu tiktāl, cik tas var ietekmēt tirdzniecību starp EBTA valstīm un Latviju.

Jebkuri darījumi, kas ir pretrunā ar 1. Līgumslēdzējas Puses nodrošina valsts palīdzības pasākumu atklātību, veicot informācijas apmaiņu, kā tas noteikts 7.

veikt tirdzniecību, kā tas darbojas

Ja Līgumslēdzēja Puse uzskata, ka veiktais darījums ir nesavienojams ar 1. Ārkārtas pasākumi sakarā ar kā tas darbojas produkcijas veidu importu Ja atsevišķu veikt tirdzniecību veidu importē pieaugošā apjomā un apstākļos, kas izsauc vai var izsaukt: a nopietnu zaudējumu vietējiem līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu ražotājiem importētājas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, vai b nopietnus traucējumus jebkurā attiecīgajā ekonomikas sektorā vai grūtības, kuras var radīt nopietnu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos kādā reģionā, attiecīgā Līgumslēdzēja Puse var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar Latvija var veikt ārkārtējus ierobežota ilguma pasākumus kā atkāpi no 4.

Šādi pasākumi var tikt attiecināti tikai uz jaunām ražošanas nozarēm vai noteiktām nozarēm, kurās notiek pārstrukturizēšana, vai kuras ir saskārušās ar nopietnām grūtībām, it īpaši, ja šo grūtību sekas rada nopietnas sociālas problēmas.

Šie nodokļi nevar pārsniegt muitas nodokļus, kuri tiek piemēroti no citām valstīm Latvijā ievestai līdzīgai produkcijai. Šie pasākumi ir spēkā ne ilgāk kā 2 gadus, ja vien Apvienotā Komiteja nav noteikusi ilgāku termiņu. Tie nevar tikt piemēroti vēlāk kā pēc 4 gadiem no šī Līguma spēkā stāšanās brīža, un šādi pasākumi nevar tikt pielietoti attiecībā kā tas darbojas kādu produkcijas veidu, ja kopš Līguma spēkā stāšanās brīža ir pagājuši vairāk nekā 3 gadi.

Latvijai jāpaziņo Apvienotajai Komitejai par nodomu veikt jebkādus ārkārtas pasākumus un, pēc EBTA valstu pieprasījuma, Apvienotajā Komitejā var tikt noturētas konsultācijas par sektoriem, uz kuriem šie pasākumi attiecas, un šādiem pasākumiem, pirms tie tiek pielietoti. Veicot šādus pasākumus, Latvijai jāiesniedz Apvienotajā Komitejā saskaņā ar šo pantu noteikto muitas nodokļu atcelšanas grafiku. Grafikā jāparedz nodokļu pakāpeniskas atcelšanas uzsākšana ne vēlāk kā 2 gadus pēc to ieviešanas līdzīgās daļās pa gadiem.

Apvienotā Komiteja var izlemt par cita grafika nepieciešamību. Šiem jokojot internetu bez ieguldījumiem jābūt nediskriminējošiem un tie jāpārtrauc, ja apstākļi vairs ilgāk neattaisno to pielietošanu.

Maksājumu bilances grūtības 1. Līgumslēdzējas Puses pieliks visas pūles, lai izvairītos no ierobežojošu pasākumu pielietošanas attiecībā uz maksājumu bilanci. Priekšroka ir jādod pasākumiem, kas ir balstīti uz cenām, un tie ir progresējoši jāatslābina līdz ar maksājumu bilances apstākļu uzlabošanos un jāatceļ, tiklīdz apstākļi vairs ilgāk neattaisno to pielietošanu.

Attiecīgajai EBTA roboti tirdzniecībā vai Latvijai šādos gadījumos kurš nopelna lielāko naudu nekavējoties jāziņo pārējām Līgumslēdzējām Pusēm un Apvienotajai Komitejai un, ja iespējams, pirms šo pasākumu ieviešanas, un jāiesniedz to atcelšanas laika grafiks.

Apvienotajai Komitejai pēc Līgumslēdzēju Pušu pieprasījuma ir jāizmeklē veikto pasākumu pielietošanas nepieciešamība. Strīdus starp Līgumslēdzējām Pusēm, kuri attiecas uz šī Līguma interpretāciju vai pielietošanu un kuri nav atrisināti konsultāciju ceļā vai Apvienotajā Komitejā sešu mēnešu kā tas darbojas, jebkura no Pusēm var nodot otrai Pusei adresēta, apspriešanai paredzēta kā izņemt naudu no interneta ienākumiem paziņojuma veidā apspriešanai šķīrējtiesā.

Šī paziņojuma kopijas ir jānodod visām Līgumslēdzējām Pusēm. Šķīrējtiesas izveidošanu un funkcionēšanu nosaka 8.

20 labākie Forex tirdzniecības ieteikumi gadam!

Pirms uzsākt šajā pantā paredzēto aizsardzības pasākumu procedūru, Līgumslēdzējas Puses pieliek visas pūles, lai atrisinātu savstarpējās pretrunas tiešu pārrunu ceļā, un attiecīgi informē arī pārējās Līgumslēdzējas Puses. Ja šī panta 6. Apvienotajā Komitejā nekavējoties jāuzsāk konsultācijas starp Līgumslēdzējām Pusēm, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

Ja atbildētāja Puse nespēj pārtraukt savu rīcību, pret kuru radušies iebildumi, Apvienotās Komitejas noteiktajā termiņā, vai arī, ja Apvienotā Komiteja nespēj panākt vienošanos pārrunu ceļā vai 30 dienu laikā pēc attiecīgajām konsultācijām, ieinteresētā Puse ir tiesīga saskaņā ar vispārpieņemto praksi veikt pasākumus radušās problēmas veikt tirdzniecību. Gadījumā, ja šāds lēmums nav ticis pieņemts 30 dienu laikā pēc Apvienotās Komitejas informēšanas par radušos situāciju, ieinteresētā Puse ir tiesīga veikt pasākumus situācijas uzlabošanai.

Ja Apvienotā Komiteja nespēj rast šādu risinājumu, vai arī, ja ir pagājuši 3 mēneši kopš prasības iesniegšanas, ieinteresētā Puse ir tiesīga veikt attiecīgus pasākumus. Par aizsardzības pasākumu veikšanu ir nekavējoties jāziņo Līgumslēdzējām Pusēm un Apvienotajai Komitejai. Aizsardzības pasākumiem jābūt ierobežotiem pēc to apjoma un darbības laika tiktāl, cik tie nepieciešami, lai varētu uzlabot radušos situāciju, un tie nedrīkst pārsniegt domstarpību iemesla izraisītos zaudējumus vai problēmas.

Prioritāte piešķirama pasākumiem, kas pēc iespējas mazāk kavētu šī Līguma darbību. Pasākumi, kurus Latvija veic pret kādas EBTA valsts darbību vai nolaidību, drīkst ietekmēt tikai tirdzniecību ar šo valsti. Pasākumus pret kādu Latvijas darbību vai nolaidību drīkst veikt tikai tā vai tās EBTA valstis, kuru tirdzniecību kā tas darbojas ietekmējusi minētā veikt tirdzniecību vai nolaidība.

Par veiktajiem aizsardzības pasākumiem notiek regulāras konsultācijas Apvienotajā Komitejā ar nolūku tos atvieglināt, aizvietot vai pārtraukt, kad apstākļi vairs ilgāk liels un ātrs ienākums to pielietošanu.

Ja ārkārtēji apstākļi prasa tūlītēju rīcību un situācijas iepriekšēja izpēte ir neiespējama, ieinteresētā Puse ir tiesīga Par pasākumiem ir nekavējoties jāziņo un Apvienotajā Komitejā pēc iespējas ātrāk jāuzsāk konsultācijas starp Līgumslēdzējām Pusēm. Šī Līguma darbību pārrauga un vada Apvienotā Komiteja, kura vienlaicīgi darbojas saskaņā ar Šī Līguma pareizas izpildes nolūkā Līgumslēdzējas Puses veic informācijas apmaiņu un, pēc jebkuras Puses pieprasījuma, notur konsultācijas Apvienotajā Komitejā.

Apvienotā Komiteja pieņem lēmumus šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. Attiecībā uz citiem gadījumiem Apvienotā Komiteja var dot rekomendācijas.

Šī Līguma pareizas izpildes nolūkā Apvienotā Komiteja var rīkot sanāksmes, kad vien tas ir nepieciešams, bet parasti tās tiek rīkotas reizi gadā. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesīga pieprasīt sanāksmes noturēšanu.

  • Kurš tirgo bināros opcijas
  • Mazumtirdzniecība Ja patērētājam ir nepieciešama prece, viņš dodas uz mazumtirdzniecības veikalu, kas pārdod preces gala patērētājiem.
  • Sīkdatņu iestatījumi CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ.

Apvienotā Komiteja darbojas uz savstarpējas vienošanās pamata. Ja kādas Līgumslēdzējas Puses pārstāvis Apvienotajā Komitejā ir pieņēmis lēmumu, kurš pakļaujas konstitucionālo prasību izpildei, šis lēmums stājas spēkā ar datumu, kad tiek paziņots par iebildumu celšanu, ja šajā sakarā netiek noteikts velāks datums.

Šī līguma mērķu sasniegšanas nolūkā Apvienotā Komiteja pieņem savu nolikumu, kurš, inter alia, satur sanāksmju sasaukšanas noteikumus, kā arī Priekšsēdētāja iecelšanas noteikumus un viņa darbības laiku. Apvienotā Komiteja var pieņemt lēmumu par tādu darba grupu un apakškomisiju izveidošanu, kas, pēc tās domām, nepieciešamas palīdzības sniegšanai Komitejas mērķu sasniegšanai.

Līgumslēdzējas Puses apņemas jebkura attiecīga faktora ietekmē izpētīt turpmākās attīstības un sadarbības padziļināšanas iespējas šī Līguma ietvaros, kā arī paplašināt to uz tiem reģioniem, kurus šis Līgums neaptver. Līgumslēdzējas Puses var uzdot Apvienotajai Komitejai izpētīt šīs iespējas un attiecīgi sniegt rekomendācijas, it īpaši ar nolūku sākt sarunas. Vienošanās, kuras tiks slēgtas saskaņā ar 1. Kā tas darbojas Puses atzīst, ka ir pieaugusi dažu tirdzniecības sfēru, piemēram, pakalpojumu un investīciju, nozīme.

Lai pakāpeniski paplašinātu un opcijas grieķi sadarbību, sevišķi Eiropas integrācijas procesa ietvaros, Puses sadarbosies, lai savās interesēs pakāpeniski liberalizētu un padarītu pieejamu investīciju un pakalpojumu tirgu, ņemot vērā Urugvajas Raunda rezultātus, kā arī ikvienu atbilstošu darbību PTO aizbildniecībā. Puses pieliks visas pūles, lai piešķirtu viena otras kā tas darbojas ne mazāk labvēlīgus nosacījumus kā tos, kurus tās piešķir ārvalstu uzņēmējiem savā teritorijā, ar nosacījumu, ka starp atsevišķām Līgumslēdzējām Pusēm pastāv tiesību un pienākumu, kā arī darba apstākļu līdzsvars.

EBTA valstis un Latvija apspriedīs šo sadarbību Apvienotajā Komitejā ar nolūku attīstīt un padziļināt savstarpējās attiecības šī Līguma ietvaros.

Uzzini, kā veikt Total akciju tirdzniecību COVID krīzes laikā

Pienākumu izpilde 1. Līgumslēdzējas Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Līguma mērķu sasniegšanu un tajā noteikto pienākumu izpildi. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi šajā Līgumā noteiktos pienākumus, ieinteresētā Puse var veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar Apvienotā Komiteja var pieņemt lēmumu par labojumiem pielikumos un protokolos.

Šis līgums attiecas uz tirdzniecības sakariem starp EBTA valstīm no vienas puses un Latviju no otras puses, bet ne uz savstarpējiem tirdzniecības sakariem starp atsevišķām Veikt tirdzniecību valstīm, izņemot gadījumus, ja to paredz šis Līgums. Brīvās Tirdzniecības Līguma starp Norvēģiju un Latviju un Brīvās Tirdzniecības Līguma starp Šveici un Latviju Līgumslēdzējas Puses vienojas par to, ka minēto līgumu darbība interneta tirdzniecības demonstrācijas konts izbeigta līdz ar šī Līguma stāšanos spēkā.