Reālo iespēju izmaksu faktori

Ievads ražošanas funkciju teorijā Vispārčjas zišas par rażošanas funkcijām Jēdziena izcelšanās Ražošanas funkcijas kā ekonometrijas modeļu veids reālo iespēju izmaksu faktori praktiski vienlaikus ar ekonometrijas zinātni.

Ražošanas funkciju rašanos bieži saista ar K. Koba un R. Hedī, D. Latvijā pirmie pētījumi šajā novadā publicēti piecus gadus vēlāk 2.

reālo iespēju izmaksu faktori kur nopelnīt naudu caur internetu

Tomēr sākotnējam priekšstatam enciklopēdijas skaidrojums ir pietiekams. Par dažādām iespējamām niansēm runāsim turpmāk. Rażošanas funkcijas un regresijas vienādojumi Ražošanas funkcijas gan pēc satura, gan aprēķināšanas metodēm, gan lietošanas specifikas ir jāuzlūko par vienu ekonometrijas modeļu veidu.

Tādēļ vispirms īsi jāraksturo, kas ir modelis zinātnē un ekonomikā. Dod varbūtējas zināšanas. Tagad mēģināsim norobežot ražošanas funkcijas no radniecīgiem ekonometrijas modeļiem pēc sistematiskām pazīmēm. Ražošanas funkcija ir sakarību modelis, kurš apraksta sakarību starp produkcijas apjomu un patērēto resursu daudzumu.

reālo iespēju izmaksu faktori kā nopelnīt naudu viegli atsauksmes

Šīs sakarības nekad nav funkcionālas, bet ir korelatīvas. Galvenās ražošanas funkciju parametru aprēķināšanas identifikācijas metodes ir  korelācijas - regresijas analīze ar visām viņas modifikācijām un papildinājumiem.

Ražošanas funkcijas ir statistiski empīriski modeļi pretstatā vairumam optimālās programmēšanas modeļu, kuriem ir normatīvs raksturs. Tas nenozīmē, ka ražošanas funkcijas nevar izmantot racionālu vai pat optimālu lēmumu pamatošanai.

reālo iespēju izmaksu faktori tiešsaistes ieņēmumi brīvajā laikā

Earl O. Heady, John L. Ghjbpdjlcndtyyst aeyrwbb d ctkmcrjv [jpzbcndt. Fuhj'rjyjvbxtcrbt aeyrwbb. Rezultatīvai pazīmei ražošanas funkcijā ir jābūt tādai, kas izsaka ražotās produkcijas daudzumu naturālā vai vērtības izteiksmē vai ražošanas intensitātes līmeni.

Vispārekonomiskā līmenī tas varētu būt bruto vai preču produkcijas daudzums absolūti vai uz 1 strādājošo, uz investēto kapitāla vienību u. Tehnoloģiskā līmenī - atsevišķu izstrādājumu daudzums vai ražošanas intensitāte, piemēram, lauksaimniecībā: graudaugu ražība, govju vidējais izslaukums, cūku dzīvsvara diennakts pieaugums u.

Ja rezultatīvā pazīme izsaka kādu citu svarīgu ekonomikas kategoriju rādītājusakarību modeli parasti sauc šīs kategorijas vārdā. Tā var runāt par pašizmaksas, ienākuma, peļņas, piedāvājuma un pieprasījuma, uzkrājumu, labklājības, izvēles u. Pagaidām šāds termins maz ieviesies. Ja tādu modeļu grupu pieņemtu, varētu runāt par modeļu grupējumu pa nozarēm, piemēram, agroekonomiskās funkcijas, dzīves līmeņa funkcijas u.

Ekonomika funkcionē kā sarežģīta sistēma, kura aptver visus dzīves aspektus. Ražošana - tas ir materiālu vai garīgu labumu izgatavošanas process. Ražošana ir viena no uzņēmuma funkcijām — racionālu, secīgu un mērķtiecīgu darbību sistēma, lai iegūtu gatavus izstrādājumus vai veiktu konkrētus pakalpojumus.

Modeli raksturojošiem sakarību ciešuma rādītājiem ir jābūt  samērā augstiem, lai korelatīvās sakarības vairāk vai mazāk tuvotos funkcionālām, kaut gan funkcionālas tās nekad nebūs. Ja sakarību reālo iespēju izmaksu faktori rādītāji ir zemi, virkne modeļa matemātisko pārveidojumu, ko iesaka ražošanas funkciju teorija, kļūst maz pamatota. Līdz ar to ražošanas funkcijā ir jābūt iekļautiem visiem svarīgākajiem ražošanas faktoriem.

Nebūs īsti pamatoti saukt par ražošanas funkciju jebkuru regresijas vienādojumu, kurš izsaka modelē sakarības starp diviem vai vairākiem ražošanu raksturojošiem rādītājiem. Lai regresijas vienādojumu varētu saukt par ražošanas funkciju, tā uzbūvei ir jābūt profesionāli labi pamatotai un sakarību ciešuma rādītājiem - augstiem. Sakarību formai parasti ir jābūt nelineārai. Var runāt arī par lineārām ražošanas funkcijām, un zinātniskajā literatūrā to dara. Tomēr tādā gadījumā modeļa interpretācija un lietošana ir tik skaidra un vienkārša, ka nav vajadzības izmantot ražošanas funkciju teorijā izstrādātos pārveidojumus.

reālo iespēju izmaksu faktori kur bez pieredzes var nopelnīt labu naudu

No otras puses, lineāra modeļa  gadījumā daži minētie pārveidojumi zaudē praktisku ekonomisku  jēgu. Savukārt, lai modelī atklātos statistiski nozīmīga sakarību nelinearitāte, faktorālo pazīmju variācijas apgabaliem amplitūdām ir jābūt samērā plašiem un ir jāizmanto lieli empīriskās informācijas masīvi.

Kā jau bijas minēts, ražošanas funkcijas, precīzāk - to parametrus aprēķina jeb identificē, izmantojot matemātiskās  statistikas, galvenokārt daudzdimensiju statistiskas metodes. Retāk lieto kādus speciāli izstrādātus paņēmienus. Ražošanas funkciju teorijā ir izstrādāta virkne metožu un paņēmienu, ar kuru palīdzību pārveido, analizē un pētī jau gatavas, aprēķinātas ražošanas funkcijas.

Šīs metodes nav matemātiskās statistikas daļa, bet veido robežzinātni starp ekonomikas teoriju, matemātisko statistiku un vispārējo matemātiku. Tieši tādas metodes ir ekonometrijai visraksturīgākās.

Ražošanas funkcijas un tās vienkāršāko pārveidojumu grafiska ilustrācija Ražošanas apjoms un intensitāte parasti ir atkarīgi no vairākiem pamatfaktoriem. Metožu demonstrācijai turpretī izvēlās tikai divu faktoru un vienas rezultatīvās pazīmes modeli.

To ar zināmām grūtībām var attēlot trīs dimensiju telpā un viņa projekciju - plaknē. Ar  x un z ir apzīmēti ražošanas faktori, bet ar y - ražošanas rezultāts 5.

Iespēju izmaksu aprēķins

Lai attēlā parādītu virsmu, kuras punktu koordinātām, pieaugot x un vai z vērtībām, pieaug y vērtības, ir izvēlēta ģeometrijā vai ir iespējams nopelnīt naudas tirdzniecību ar binārām opcijām x ass projekcija.

Tādēļ citi autori ir meklējuši alternatīvu attēla izgatavošanas paņēmienu, skat. Ghjbpdjlcndtyyst aeyrwbb Ražošanas funkcijas virsma. Alternatīva projekcija. Šīs virsmas punktu koordinātas apmierina funkcijā izteiktās sakarības Punkti uz ražošanas funkcijas virsmas raksturo ražošanas plānus, kas  paredz resursu racionālu izmantošanu. Punkti, kas atrodas zem ražošanas funkcijas virsmas, raksturo ražošanas plānus, pēc kuriem strādājot, ražošanas faktori tiek izmantoti neracionāli.

Tādēļ par tiem nav praktiska interese. Punkti virs virsmas apzīmē neiespējamus plānus.

PedaT038 : Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai

Ja ražošanas funkcijas virsmu šķeļ ar vertikālu plakni, kura ir perpendikulāra kādai no faktoru asīm, iegūst šķeluma līkni, kura raksturo ražošanas rezultāta izmaiņas, mainoties vienam faktoram pie otra faktora nemainīga līmeņa.

Šķeļoša plakne ir perpendikulāra OZ asij, bet paralēla OX asij. Tādēļ ražošanas virsmas līnija raksturo ražošanas rezultāta y izmaiņas, mainoties faktoram x, ja faktors z ir fiksēts līmenī. Citas šķēluma līknes var atrast analogi, fiksējot faktoru z citā līmenī, piemēram. Līdzīgi var konstruēt ražošanas funkcijas virsmas šķēlumus ar OX asij perpendikulārām, bet OZ asij paralēlām plaknēm. Tadā gadījumā  iegūsim, šķēluma līnijas, kuras raksturo ražošanas rezultāta y  izmaiņas, mainoties faktoram z pie nemainīgām x vērtībām.

Ražošanas funkcijas virsmas šķēlumus ar vertikālām plaknēm binārās opcijas mmgp parciālās  ražošanas funkcijas.

Matemātiskās statistikas terminoloģijā, ja ražošanas funkcija ir daudzfaktoru regresijas vienādojums, tad parciālā ražošanas funkcija ir parciālais regresijas vienādojums.

Ražošanas funkcijas vertikālos šķēlumus var iegūt pēc patikas daudz. Tos var attēlot atsevišķā attēlā plaknētāpat kā attēlo parciālos regresijas vienādojumus Šo attēlu var izmantot par nomogrammu sagaidāmā normatīvā ražošanas rezultāta noteikšanai, mainoties vienam ražošanas faktoram, ja otra faktora līmenis ir nemainīgs.

Parciālo ražošanas funkciju līknes, mainoties faktoram x, pie trīs dažādos līmeņos fiksētiem faktora z līmeņiem.

Fon Vīzera iespēju izmaksu teorija

Precīzāku sagaidāmo ražošanas rezultātu aprēķina, ievietojot interesējošo faktora vērtību parciālajā ražošanas funkcijā, vai abu interesējošo faktoru vērtības divu faktoru ražošanas funkcijā. Parciālās ražošanas funkcijas atrod tāpat kā parciālās regresijas vienādojumus: sākotnējā ražošanas funkcijā tā faktora vietā, kurš jāfiksē nemainīgā līmenī, ievieto vajadzīgo skaitli un izdara iespējamos saīsinājumus.

Ja sākotnējā ražošanas funkcijā ir vairāk nekā divi faktori, parasti nemainīgā līmenī fiksē visus, atskaitot reālo iespēju izmaksu faktori - interesējošo.

  1. Ienākumu papildu idejas
  2. Iekšzemes kopprodukts — teorija. Ekonomika, - klase.
  3. Ievads ražošanas funkciju teorijā