PricewaterhouseCoopers - MindLink Tirgus ļaunprātīga izmantošana

Iekšējās informācijas tirdzniecība, kas tas ir. Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

iekšējās informācijas tirdzniecība, kas tas ir

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Par vienotām sankcijām iekšējās informācijas tirdzniecībai Ieguldītāji, kas tirgojas ar iekšējo informāciju un manipulē ar tirgu, izplatot nepatiesu vai maldinošu informāciju, patlaban var izvairīties no sankcijām, izmantojot priekšrocības, ko rada atšķirības starp 27 ES dalībvalstu tiesību aktiem.

Dažu valstu iestādēm nav reālu sankciju piemērošanas pilnvaru, bet citās valstīs kriminālsankcijas par konkrētiem iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju pārkāpumiem nav noteiktas.

iekšējās informācijas tirdzniecība, kas tas ir

Efektīvām sankcijām var būt spēcīga atturoša ietekme, un tās var stiprināt ES finanšu tirgu integritāti. Tāpēc Eiropas Komisija Pirmo reizi Komisija izmantoja jaunās pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu, lai ar kriminālsankciju palīdzību nodrošinātu ES politikas īstenošanu.

Ierosinātā direktīva paredz, ka dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām tiek piemērotas kriminālsankcijas.

iekšējās informācijas tirdzniecība, kas tas ir

Dalībvalstīm būs arī jāpiemēro kriminālsankcijas par mudināšanu un palīdzēšanu ļaunprātīgi izmantot tirgu, kā arī par mēģinājumiem veikt šādus pārkāpumus. Direktīva papildina ES tieslietu komisāre Viviena Redinga sacīja: "Šajos krīzes laikos ir būtiski, ka iedzīvotāji atgūst ticību mūsu tirgiem. Tāpēc kā papildinājumu tirgu efektīvai uzraudzībai Komisija šodien ierosina ar krimināltiesību palīdzību stiprināt ES noteikumu ievērošanu pret iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām.

iekšējās informācijas tirdzniecība, kas tas ir

Eiropas finanšu tirgos nav vietas noziedzīgai uzvedībai! Piemērojot kriminālsankcijas par nopietnu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu visā ES, mēs nepārprotami liekam iespējamajiem pārkāpumu izdarītājiem saprast, ka tad, ja viņi ļaunprātīgi izmantos iekšējo informāciju vai manipulēs ar tirgu, viņi riskē nonākt cietumā un sodāmības reģistrā.

Šie priekšlikumi palielinās tirgus integritāti, veicinās ieguldītāju uzticību un radīs vienlīdzīgus spēles noteikumus iekšējā tirgū. Tirgus manipulācijas notiek, kad persona mākslīgi manipulē ar finanšu instrumentu cenām, izmantojot tādu praksi kā nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšana un veicot tirdzniecību ar saistītiem instrumentiem, lai rezultātā gūtu peļņu.

Kopā šādu praksi uzskata par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Uzzini vēl par šo tēmu

Direktīvas priekšlikumā tiek definēti abi nodarījumi — iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācija, kas dalībvalstīm būtu jāuzskata par noziedzīgiem nodarījumiem, ja kas tas ir izdarīti tīšuprāt.

No ierosinātās regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu darbības jomas ir izslēgti darījumi konkrētiem mērķiem: atpirkšana un stabilizācijas programmas, monetārā politika un parāda pārvaldības darbības, un darbības saistībā ar kā nopelnīt legāli lielu naudu kvotām, īstenojot klimata politiku.

Priekšlikums arī paredz, ka dalībvalstīm par noziedzīgu rīcību jāuzskata mudināšana un palīdzēšana ļaunprātīgi izmantot iekšējo informāciju un manipulēt ar tirgu, kā arī šādu darbību mēģinājumi.

iekšējās informācijas tirdzniecība, kas tas ir

Krimināltiesiskā atbildība vai cita veida atbildība būtu jāattiecina arī uz juridiskām personām. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka kriminālsankcijas, ko piemēro par šiem nodarījumiem, ir efektīvas, samērīgas un preventīvas. Priekšlikums ietver pārskatīšanas klauzulu, saskaņā ar kuru četru gadu laikā pēc direktīvas spēkā stāšanās Komisijai ir jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par direktīvas piemērošanu un, vajadzības gadījumā, par nepieciešamību to pārskatīt, jo īpaši attiecībā uz to, cik piemēroti būtu ieviest kopēju noteikumu minimumu par kriminālsankciju veidiem un līmeņiem.

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

Šis ir pirmais tiesību akta priekšlikums, kura pamatā ir jaunais Līguma par Kas tas ir Savienības darbību Pašreizējie sankciju režīmi, ko dalībvalstīs piemēro par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas nodarījumiem, nav izrādījušies pietiekami efektīvi.

Tajos ne vienmēr lietotas vienas un tās pašas šo nodarījumu definīcijas, un tie ir pārāk atšķirīgi, tādējādi ļaujot vainīgajiem izmantot nepilnības.

  1. Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā
  2. Kas ir jāzin?
  3. Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību… - Latvijas Vēstnesis
  4. EUR-Lex - _2 - EN - EUR-Lex

Pašreizējā priekšlikumā ir ņemta vērā pieeja, kas izklāstīta Komisijas Tā ietvēra novērtējumu, kas balstīts uz skaidriem faktiskiem pierādījumiem, par pastāvošajiem valstu izpildes nodrošināšanas režīmiem un vienotu ES krimināltiesību standartu minimuma pievienoto vērtību, ņemot vērā vajadzības, proporcionalitātes un subsidiaritātes principus.

Pašreizējais priekšlikums ir arī daļa no pēcpasākumiem Komisijas Tas paredzēja kriminālsankciju ieviešanu par finanšu pakalpojumu tiesību aktu vissmagākajiem pārkāpumiem, ja un kad tas varētu izrādīties būtiski, lai nodrošinātu šādu tiesību aktu efektīvu īstenošanu.

iekšējās informācijas tirdzniecība, kas tas ir

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un informācijas nodaļa Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.