Seko aktualitātēm

Iespēju piemērošana ieguldījumu riska mainīšanai

Privāto ieguldījumu produkti tajos ietverti ieguldījumu fondi, privāti strukturēti produkti un daži apdrošināšanas līgumu veidi, ko izmanto ieguldījumu mērķiem ir būtiski, lai apmierinātu ES pilsoņu vajadzības pēc produktiem, ar kuriem veidot uzkrājumus un ieguldījumus, vienlaikus veicinot efektīvus kapitāla tirgus, kas palīdzētu finansēt ES ekonomikas izaugsmi.

Vadlīnijas

Tomēr par investīciju produktiem pastāv informācijas asimetrija starp privātajiem ieguldītājiem un tiem, kas veido šādus produktus un meklē iespējas tos pārdot šiem ieguldītājiem. Tāpēc privātie ieguldītāji nav labi sagatavoti savu interešu aizsardzībai.

Šādi ieguldītāji bieži saskaras ar neskaidru un pārāk sarežģītu informāciju par iespējamiem ieguldījumiem, kur produktu risku un izmaksas ir grūti novērtēt vai salīdzināt. Tas mazina ieguldījumu tirgu efektivitāti, izraisot cenu pieaugumu ieguldītājiem. Tas arī tieši veicina to, ka privātie ieguldītāji pērk nepiemērotus produktus, un tas viņiem kaitē vai nu ar neparedzētām izmaksām vai zaudējumiem, neizmantotām izdevībām, vai arī, ļaunākajā gadījumā, ar mūža uzkrājumu zaudējumu, graujoši ietekmējot personisko un ģimenes labklājību.

Pašreiz par produktiem sniedzamā informācija mainās atkarībā no produkta juridiskās formas, nevis no tā ekonomiskā rakstura vai riska, ko tas rada privātajiem ieguldītājiem.

52012PC0352

Informācijas salīdzināmība, saprotamība un izklāsts ir atšķirīgi, tā ka vidusmēra ieguldītājam var būt grūti veikt vajadzīgo salīdzināšanu starp produktiem. Patiešām, informācija par produktiem bieži vairāk koncentrējas uz tiesiskās nedrošības samazināšanu to izveidotājiem, nevis uz efektīvu, atvērtu un pārdomātu informācijas sniegšanu potenciālajiem klientiem tādā formā, lai viņiem būtu viegli to saprast un izmantot.

Informatīvie materiāli nevis reklāma parasti ir pārāk plaši un nepietiekami izceļ būtiskākos punktus vai nozīmīgāko informāciju. Finanšu krīze pastiprināja šo jautājumu risināšanas nozīmību.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Privātie ieguldītāji ir cietuši zaudējumus, veicot ieguldījumus, kuru riski ieguldītājiem nebija pārredzami vai saprotami. Turklāt privāto ieguldījumu produkti, tostarp privātie strukturētie produkti vai apdrošināšanas līgumi ieguldījumu mērķiem bieži tikuši un joprojām tiek tirgoti privātajiem ieguldītājiem kā vienkāršu produktu, piemēram, tādu kā uzkrājumu konti, aizstājēji, lai gan privātie ieguldītāji ne vienmēr izprot to atšķirības.

Tas notiek situācijā, kad ieguldītāju uzticēšanās ir iedragāta — nesenās ES patērētāju aptaujas rezultāti liecina, ka patērētāji finanšu pakalpojumu nozarei uzticas mazāk nekā pārējām nozarēm. Pienācīgi atjaunot uzticēšanos ir būtiski.

Zināt kopējo bildi Uzziniet labāko praksi riska un tirdzniecības vadībai priekš veiksmīgas Forex un CFD tirdzniecības. Forex un Līgumi par starpību CFD tirdzniecībā izmanto kredītplecu, kas ievērojami var palielināt jūsu peļņu vai zaudējumus.

Šajā nolūkā ir ārkārtīgi nozīmīgi uzlabot noteikumus par pārredzamību tā, lai tie darbotos privāto ieguldītāju labā, ņemot vērā viņu vajadzības. ES jau ir veikusi novatoriskus pasākumus, izveidojot "ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas" dokumentu attiecībā uz PVKIU.

opcija un tās raksturojums

Tā izstrādē izmantoja jaunu metodi, kuras būtība bija padziļināti pārbaudīt informācijas sniegšanas pieeju attiecībā uz pašiem privātajiem ieguldītājiem nolūkā šo informāciju pēc iespējas saīsināt, racionalizēt un padarīt mērķtiecīgu un nodrošināt, lai informācija būtu saprotama parastam privātam ieguldītājam.

Lai gan informācijas sniegšana attiecībā uz PVKIU tādā veidā jau tikusi uzlabota, iespēju piemērošana ieguldījumu riska mainīšanai tā vēl nav uzlabota attiecībā uz virkni citu privāto ieguldījumu produktu. Tagad tas jāizdara attiecībā uz visiem šiem produktiem. Eiropas privātajiem ieguldītājiem vienmēr vajadzētu saņemt īsu, salīdzināmu un standartizētu informāciju, kas šajā paskaidrojuma rakstā dēvēta par "pamatinformācijas dokumentiem" neatkarīgi no tā, uz kādiem ieguldījumu produktiem tā attiecas.

Pirmais darba posms noslēdzās ar Komisijas Paziņojumā Komisija secinājusi, ka ilgtspējīgu un apmierinošu tiesisko vidi privāto ieguldījumu produktu pārdošanai un informācijas sniegšanai par tiem var izveidot tikai ar tiesību aktu izmaiņām Eiropas līmenī, jo efektīvu noteikumu trūkums Eiropas līmenī bija pamatā neatbilstībām visu nozaru darbībā. Paziņojumā noteiktas divas jomas, kurās jāturpina darbs: noteikumi, kas attiecas uz tirdzniecību, un noteikumi par produktu informāciju.

Šis priekšlikums izriet no nesenajiem darba virzieniem par produktu informācijas sniegšanu. Šajā regulā noteikti vispārēji principi par pieeju un saturu. Galu galā šie sīki izstrādātie kā papildināt žetonus veidos vienotu kopumu ar ierosināto regulu.

Riska pārvaldība Forex un CFD tirdzniecībā

Tie ietekmēs visas izmaksas, kas ir saistītas ar pamatinformācijas dokumentu ieviešanu, un tādējādi arī pašas šo sīki izstrādāto pasākumu iespējas tiks pakļautas rūpīgam ietekmes novērtējumam. Šis priekšlikums ir daļa no plašāka tiesību aktu kopuma, kas paredzēts, lai atgūtu patērētāju uzticēšanos finanšu tirgiem. Šajā kopumā ietvertas vēl divas daļas. Produktu informācijas sniegšanas pasākumi, kas ierosināti šajā regulā, it īpaši papildina ieguldītāja aizsardzības pasākumus saistībā ar ieguldījumu informāciju un pārdošanas pakalpojumiem.

Apdrošināšanas starpniecības direktīvas pārskatīšana konkrēti risinās pārdošanas noteikumu uzlabošanas jautājumus attiecībā uz ieguldījumu apdrošināšanas produktiem.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējuma rezultāti Šis ierosinājums ir padziļināta dialoga un apspriešanās ar visām ieinteresētajām pusēm rezultāts. Šīs apspriešanās norisinājās iespēju piemērošana ieguldījumu riska mainīšanai posmos: pirmais notika pēc Padomes pieprasījuma pirms Komisijas Tas ietvēra uzaicinājumu iesniegt rakstveida atsauksmes Otrajā apspriešanās posmā uzmanība tika vairāk vērsta uz konkrētiem elementiem saistībā ar darba stratēģiju informācijas jomā, un tas norisinājās pēc paziņojuma publicēšanas, nākamais tehniskais seminārs notika Paralēli šiem pasākumiem trīs valstu uzraudzības iestāžu 3.

Pirmais darba rezultāts bija triju nozaru ziņojumu kopīga iesniegšana Komisijai Atzīstot šīs darba stratēģijas starpnozaru raksturu, Komisija Komisija saņēma aptuveni atbildes, kas publicētas Komisijas tīmekļa vietnē.

Apspriešanas gaitā iesniegtās atbildes liecina par to, ka nozare kopumā, patērētāji un dalībvalstu ieinteresētās puses atbalsta iniciatīvu un ierosināto vispārējo pieeju. Viedokļu dažādība galvenokārt attiecas uz režīma piemērošanas jomu un uz līmeni, ciktāl pieeju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu PVKIU ieguldītājam sniedzamo pamatinformāciju varētu piemērot citiem privātiem ieguldījumiem.

Šo apspriešanu papildināja virkne diskusiju ar klientu pārstāvjiem FIN-USE, finanšu pakalpojumu klientu grupu un finanšu pakalpojumu izmantotāju grupuregulatoriem Finanšu pakalpojumu komiteju, Eiropas Vērtspapīru komiteju, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju uzraudzītāju komiteju un nozares pārstāvjiem.

  • biržā - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch
  • Opciju tirdzniecības nodarbības video pamācības

Šā priekšlikuma pamatā ir 3. Komisija sagatavoja politikas risinājumu ietekmes novērtējumu saskaņā ar tās labāka regulējuma politiku. Politikas risinājumi attiecās uz jaunā režīma piemērošanas jomu, standartizācijas līmeni, uz to, kam vajadzētu būt atbildīgam par informācijas izstrādi, un to, kā nodrošināt tās efektīvu nodošanu privātajiem ieguldītājiem.

Ietekmes novērtējums pamatojās uz vairākiem pētījumiem, tostarp inovatīvu pētījumu, kura uzmanības centrā bija privāto ieguldītāju uzvedības aspekti.

Ietekmes novērtējuma ziņojuma projektu pārbaudīja Ietekmes novērtējuma padome, tas tika izlabots atbilstoši tās Uzlabojumi attiecās jo īpaši uz šādiem punktiem: tika padarīta skaidrāka mijiedarbība starp ierosināto regulējumu un citiem pasākumiem ieguldītāju aizsardzības jomā, tostarp tādiem, kas attiecas uz pārdošanas praksi, kā arī attiecīgo produktu un struktūru, ko ietekmē ierosinātais regulējums, konkrētā definīcija un ierosinātā regulējuma iespējamā mijiedarbība ar citām Savienības tiesību jomām, savukārt risinājumu analīze tika padziļināta un paplašināta, un izmaksu un atlīdzību vērtējums tika skaidrāk pielāgots tam, lai atspoguļotu attiecībā uz PVKIU pieņemtos pasākumus.

Turklāt citu tādu faktoru analīze, kuri ietekmē ieguldītāja lēmuma pieņemšanu, tika padziļināta, lai nepārprotamāk ņemtu vērā faktu, ka informācija par produktiem ir tikai viens no lēmuma pieņemšanu ietekmējošiem faktoriem un ka konsultantu vai pārdevēju loma var būt izšķiroša, nosakot vai ietekmējot ieguldītāja izvēli daudzās konkrētās pārdošanas situācijās.

Tajā nosaka vienotus noteikumus par ieguldījumu produktu informāciju privātajiem ieguldītājiem.

Turpmāk varēs ziņot arī par pārkāpumiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībā

Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt to, lai privātie ieguldītāji saprastu privāto ieguldījumu produktu pamatiezīmes un riskus un salīdzinātu dažādu produktu iezīmes.

Vienlaikus tā mērķis ir arī nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus dažādiem ieguldījumu produktu izveidotājiem un pārdevējiem. Tātad tā mērķis ir izveidot vienveidīgus nosacījumus Savienības ieguldītājiem, lai viņi saņemtu informāciju par ieguldījumu produktiem īsā dokumentā un lai informācijas pasniegšanas veids būtu līdzvērtīgs.

Tādējādi šis priekšlikums harmonizē darbības nosacījumus saistībā ar informāciju par iespēju piemērošana ieguldījumu riska mainīšanai produktiem visiem privāto ieguldījumu tirgus dalībniekiem: produktu izveidotājiem, pārdevējiem un ieguldītājiem.

Noteikumi, kas atšķiras atkarībā no nozares, kas piedāvā ieguldījumu produktus, un atkarībā no valsts regulējuma rada šajā jomā nevienlīdzīgus konkurences apstākļus dažādiem produktiem un izplatīšanas kanāliem, veidojot papildu šķēršļus finanšu pakalpojumu un produktu jomā vienotajā tirgū. Dalībvalstis jau ir pieņēmušas neviendabīgus un nekoordinētus pasākumus nepilnību novēršanai ieguldītāju aizsardzībā un, iespējams, šāda ievirze turpināsies.

  • Vadlīnijas | Valsts ieņēmumu dienests
  • Vietne, kā ātri nopelnīt naudu

Privāto ieguldījumu produktu pārrobežu tirdzniecība vēršas plašumā, taču valstu atšķirīgā pieeja novedīs pie dažādiem ieguldītāju aizsardzības līmeņiem, palielinātām izmaksām un nenoteiktības produktu sniedzējiem un izplatītājiem, kas savukārt kavēs privāto ieguldījumu tirgus turpmāko pārrobežu attīstību. Šādai turpmākai attīstībai būtu nepieciešams arī, lai dažādi produkti no visas Savienības būtu viegli salīdzināmi.

derīguma termiņi

Atšķirīgi produktu informācijas sniegšanas standarti padara šādu salīdzināšanu ļoti sarežģītu. Atšķirības var apdraudēt pamatbrīvības un tādējādi tieši ietekmēt iekšējā tirgus darbību.

Pieredze PVKIU jomā arī liecina, ka atšķirīga valstu pieeja informācijai var izraisīt ievērojamus konkurences kropļojumus. Tāpēc piemērots juridiskais pamats ir LESD Lai sasniegtu šīs iniciatīvas mērķus, tiek uzskatīts par piemērotu un nepieciešamu šo priekšlikumu veidot regulas formā.

Pasākums attiecas vienīgi uz privātajiem ieguldītājiem paredzēto informāciju.

binārā iespēja bez depozīta naudas bonusa reģistrējoties

Tas neattiecas uz citām ieguldījumu produktu izveidotāju, pārdevēju vai ieguldītāju tiesībām vai pienākumiem — tādā gadījumā piemērotākā juridiskā forma varētu būt direktīva.