Ārvalsts stratēģisko investoru piesaistes aspekti | laigliere.com

Iespējas kā stratēģisks ieguldījums

Saturs

  iespējas kā stratēģisks ieguldījums

  Drukāt Lai sekmētu KLP mērķu sasniegšanu, katru 7 gadu finanšu ciklam tiek izstrādāts politikas plānošanas dokuments — lauku attīstības programma attiecīgi Pamatojoties uz situācijas analīzi par norisēm tautsaimniecībā, un jo īpaši, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku teritorijā, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, KLP stratēģiskajā plānā tiek nodefinētas atbalsta intervences, kas ļauj nodrošināt Latvijas ieguldījumu kopējos ES mērķos, kā arī sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības attīstībā un sekmēt lauku telpas problēmu risināšanu.

  SVID stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze ir priekšnoteikums vajadzību un prioritāšu noteikšanai, kas ir pamats nepieciešamo atbalsta intervenču izvirzīšanai, lai risinātu SVID analīzē identificētās problēmas un rezultātā sniegtu gaidāmo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Šobrīd sagatavotā situācijas analīze KLP specifisko mērķu griezumā ir darba dokuments, kur papildus plašai datu analīzei ņemtas vērā arī KLP tematisko darba grupu rezultātā gūtās atziņas.

  iespējas kā stratēģisks ieguldījums

  Tāpat šie dokumenti tiek nepārtraukti pilnveidoti arī atbilstoši novērtētāju un Eiropas Komisijas rekomendācijām. KLP 1.

  iespējas kā stratēģisks ieguldījums