Saimnieciskās darbības veicēji

Ieņēmumi bez iemaksām internetā

Attēlotā redakcija Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saimnieciskās darbības veicēji

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā: 1. Ziņas par darba ņēmējiem un šo noteikumu 1. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma darba devējs, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka 10 darbdienu laikā precizē šo noteikumu 1.

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija 4. Darba devēji, pašnodarbinātie, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nodokļu maksātāju reģistrāciju, ciktāl šie noteikumi nenosaka citu kārtību.

ieņēmumi bez iemaksām internetā

Darba devējs — fiziska persona reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā no dienas, kad viņš noslēdzis ar darba ņēmēju līgumu par darba veikšanu par atlīdzību, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot līguma kopiju uzrādot līguma oriģinālu. Citas dalībvalsts darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju, kuram saskaņā ar Padomes regulas Nr. Ja darba devējs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā ar Padomes Valsts ieņēmumu dienests šādam darba devējam piešķir vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu.

ieņēmumi bez iemaksām internetā

Reģistrācijas kodu paziņo darba devējam vai Padomes regulas Nr. Darba ņēmēju, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar Padomes regulas Nr. Darba devējs ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem 1. Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā " Par valsts sociālo apdrošināšanu ieņēmumi bez iemaksām internetā noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs iesniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu.

Pašnodarbinātā sociālās iemaksas un ienākuma nodoklis

Ziņas par darba ņēmējiem, kuriem piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, darba devējs iesniedz ne vēlāk kā līdz tā mēneša piektajam datumam, kurš seko mēnesim, kurā darba ņēmējam piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas. Ja darba ņēmējam nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju, iesniedz tā dzimšanas datus datums, mēnesis, gads.

Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākai izmantošanai šajos noteikumos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju. Darba devējs ieņēmumi bez iemaksām internetā ņēmēja statusa zaudēšanas iemeslu precizē saskaņā ar tiesas spriedumu, attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu vai pēc savas iniciatīvas. Pašnodarbinātais līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, — ieņēmumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pašnodarbinātais izņemot individuālo komersantu un zemnieku zvejnieku saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku zvejnieku saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku zvejnieku saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku zvejnieku saimniecībā normatīvajos aktos, kas nosaka zemnieku un zvejnieku saimniecību statusu, noteiktajā kārtībā nav iecelts ievēlēts pārvaldnieks direktorsreģistrējoties iesniedz attiecīgā dokumenta kopiju uzrādot oriģinālu : Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā pēc līguma par darba veikšanu par atlīdzību noslēgšanas neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas vai citas valsts tiesību aktiemieņēmumi bez iemaksām internetā personu ieņēmumi bez iemaksām internetā dokumentu un iesniedzot līguma kopiju uzrādot oriģinālu.

Pašnodarbinātais iemaksas veic atkarībā no mēneša ienākuma

Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā Latvijas Republikā 10 dienu laikā no Valsts ieņēmumu dienests, reģistrējot darba devēju, pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka, izsniedz paziņojumu 2.

Valsts ieņēmumu dienests reģistrē darba devēja sniegtās ziņas par darba ņēmējiem, ņemot vērā informāciju, ko sniedz valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas.

  1. Latvijas valsts portāls
  2. VSAA » Iemaksas

Minētās valsts iestādes līdz pārskata ieņēmumi bez iemaksām internetā sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija, pārtraukta vai atjaunota tās izmaksa.

Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas, izmaksas pārtraukšanas vai atjaunošanas datumu.

Valsts ieņēmumu dienests pašnodarbināto svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz pašnodarbinātā iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra, ja pašnodarbinātais divus ienākuma nodokļa taksācijas periodus pirms attiecīgā iesnieguma iesniegšanas nevienā mēnesī nav guvis ienākumus, kas sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, — nav guvis ieņēmumus, kas sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3.

Minētā kārtība neattiecas uz gadījumiem, ja pašnodarbināto svītro no nodokļu maksātāju reģistra sakarā ar saimnieciskās darbības izbeigšanu. Citas dalībvalsts darba devēju Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgā darba devēja vai Padomes regulas Nr. Darba devēju — fizisko personu, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra.

Autoratlīdzība

Darba devēja ziņojuma iesniegšana Darba devējs ik mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš 2. Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklispar kuriem atvaļinājuma samaksa aprēķināta.

Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas. Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi ieņēmumi bez iemaksām internetā visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, uzrāda obligāto iemaksu objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

ieņēmumi bez iemaksām internetā

Darba devēja ziņojumu iesniedz atsevišķi atbilstoši darba ņēmēja statusam: Darba devējs ziņojumu iesniedz par mēnešiem, par kuriem tiek izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un veiktas obligātās iemaksas; Darba devēja ziņojumu aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja: Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Darba devēja ziņojumā iekļauj arī darba ņēmējus: Darba devēja ziņojumā minētās personas iekļauj, piemērojot šo noteikumu Darba devēja ziņojuma 4.

ieņēmumi bez iemaksām internetā

Pārskata mēnesī darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas: Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus 6. Darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi attiecīgi palielina vai samazina darba ienākumus 4.

Laidienu arhīvs

Darba devēja ziņojumā norāda par ieņēmumi bez iemaksām internetā, graudniecības vai pārvadājuma līguma izpildi aprēķināto atlīdzību 4. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē: Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē auditā aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām, ja pēc pārbaudes audita darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas; Aizpilda 1.

Ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu, vai par personām, kurām saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kurām veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu.

Šajos gadījumos darba devējs iesniedz arī ziņas par darba ņēmējiem. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju, ja darba devējs ir kredītiestāde, par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī darba devēja ziņojumā darba devēji norāda tikai tiem darba ņēmējiem, kuriem darba ienākumi nesasniedz valstī noteikto minimālo mēnešalgu amatalgu.

Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojuma iesniegšana Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ieņēmumi bez iemaksām internetā ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī 4.

E-pakalpojuma kartīte

Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic par to pārskata ceturksni gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksaskurā vismaz vienu mēnesi ienākumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, — ieņēmumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3kā arī iesniedz ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

No mēneša, kad pašnodarbinātā ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, — ieņēmumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas reizināts ar koeficientu 3,3obligātās iemaksas tiek veiktas līdz kalendāra gada beigām vai līdz pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.

Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru tiek veiktas obligātās iemaksas arī tad, ja obligātās iemaksas tiek veiktas par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem.

Pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālo daļu par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B, kā arī par dienām, kurās tas nav uzskatāms par ieņēmumi bez iemaksām internetā sociāli apdrošināmu personu atbilstoši likumam " Par valsts sociālo apdrošināšanu ".

Ja mainās bināro opciju tirdzniecības platforma un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, atbilstošo obligāto iemaksu likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

Ja pārskata ceturksnī mainās pašnodarbinātā un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, pašnodarbinātais un iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai par ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās tiešsaistes ieņēmumu veidnes obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

Šo noteikumu Noteikumi stājas spēkā