Dzīvokļu īre, noma un tirdzniecība Rīgā

Ri tirdzniecība. Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | Tirdzniecība — Nasdaq Baltija

Rīgā Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību, prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju turpmāk - tirdzniecības numura zīmes izmantošanas kārtību.

Noteikumi neattiecas uz traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem.

MT MOTORS, SIA

Komersants ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecību nodarbojas īpaši ierīkotā vietā, kas paredzēta transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecībai turpmāk - tirdzniecības vieta. Tirdzniecības vietā iekārtotajā tirdzniecības teritorijā drīkst atrasties tikai tirdzniecībai nodotie transportlīdzekļi un to numurētie agregāti.

 1. Поинтересовалась .
 2. Tirdzniecība nav paredzēta visiem
 3. Veiksmīgas tirdzniecības atsauksmes
 4. Es gribu žetonu
 5. Dzīvokļu īre, noma un tirdzniecība Rīgā

Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas. Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam.

Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca

Komersants, kam ir reģistrēta tirdzniecības vieta, valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" turpmāk - CSDD var saņemt valsts standartam LVS 20 : "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošas transportlīdzekļu tirdzniecības numura zīmes.

Informācija par tirdzniecībai pieņemtiem transportlīdzekļiem ir publiski pieejama. Tirdzniecības vietas prasības 6. Tirdzniecības vietā iekārto vismaz m2 lielu teritoriju ēkā vai norobežotā atklātā laukumākurā izvieto tirdzniecībai paredzētus transportlīdzekļus vai numurētos agregātus.

Ja tirdzniecības ri tirdzniecība ir paredzēta tikai mopēdu, motociklu, triciklu vai kvadriciklu tirdzniecībai, teritorija ir vismaz 30 m2 liela. Tirdzniecības vietā ēkā vai speciāli šim nolūkam paredzētā būvē iekārto telpu klientu apkalpošanai un ar komersanta transportlīdzekļu tirdzniecības darbību saistītās lietvedības dokumentu vai citu dokumentu un tirdzniecības numura zīmju uzglabāšanai.

Tirdzniecības vietas izvietojums nodrošina brīvu un drošu transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī ērtu piekļūšanu tirdzniecībā esošiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem. Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu un interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu attiecīgu aktu sagatavošanu, noformētu ieguvēja īpašumtiesības apliecinošu dokumentu turpmāk — īpašumtiesību apliecība un izdarītu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par transportlīdzekļa nodošanu ieguvējam īpašumā.

Tirdzniecības vietas reģistrācija Lai reģistrētu tirdzniecības vietu, komersants iesniedz CSDD iesniegumu 1. Iesniegumā komersants apliecina savas īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības vietu un demo kontu iespēju tirdzniecība šādu informāciju: A - mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem; B - vieglajiem automobiļiem, kā arī kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz kg; C - kravas automobiļiem, ri tirdzniecība pilna masa pārsniedz kg; D - autobusiem; E - piekabēm; Kopā ar iesniegumu komersants iesniedz arī tirdzniecības vietas plānu vai noteiktā kārtībā apliecinātu tā kopijukurā saprotami norādīts, kur atrodas tirdzniecības vieta, kā arī tirdzniecības telpu un teritorijas izvietojums, un tirdzniecības teritorijas kopskata fotoattēlu.

Piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un šo noteikumu Lai konstatētu faktisko stāvokli, CSDD ir tiesības pārliecināties par ri tirdzniecība vietas atbilstību tās reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem. Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas CSDD nodrošina komersantam pieeju tirdzniecības reģistram.

Streets of Huntington Beach, California

Par tirdzniecības reģistra pieslēgšanas un lietošanas kārtību CSDD noslēdz rakstisku vienošanos ar komersantu. Pirms tirdzniecības reģistra pieslēgšanas komersants iesniedz CSDD paziņojumu 3.

Paziņojumā norāda šo personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas.

ri tirdzniecība opciju indikatoru programma

Triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas CSDD komersanta pārstāvim piešķir pieeju ri tirdzniecība reģistram, ja ar komersantu ir noslēgta šo noteikumu CSDD ir tiesības atteikt tirdzniecības reģistra lietošanas tiesību piešķiršanu, ja personai šīs tiesības jau iepriekš ir atņemtas par atkārtotiem šo noteikumu vai tirdzniecības reģistra lietošanas noteikumu pārkāpumiem.

Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu Ja kādai personai atņemtas tiesības veikt šo noteikumu Komersants nodrošina, lai tirdzniecības reģistram, dokumentiem par tirdzniecībā esošajiem ri tirdzniecība un numurētiem agregātiem, kā arī šo noteikumu Ja ir mainīts komersanta nosaukums, reģistrētā adrese vai tirdzniecības vietas plāns, piecu darbdienu laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu vai paziņo CSDD attiecīgo informāciju, izmantojot tirdzniecības reģistra tiešsaistes formu vai CSDD oficiālo tirdzniecības reģistra elektroniskā pasta adresi.

Ja pašvaldība mainījusi tirdzniecības vietas adresi, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās ātri nopelnīt naudu satiksmē iesniedz CSDD iesniegumu un dokumentu, kas apliecina citas adreses piešķiršanu tirdzniecības vietai dokumentu neiesniedz, ja CSDD rīcībā jau ir šāda informācija.

Ja komersants vēlas nodarboties ar cita veida transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecību, nekā to iepriekš norādījis iesniegumā, reģistrējot tirdzniecības vietu, CSDD attiecīgās izmaiņas reģistrē pēc komersanta iesnieguma saņemšanas, ja tirdzniecības vietā ir atbilstoša platība šo transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecībai. Svītrots ar MK Komersanta tirdzniecības vietu izslēdz no tirdzniecības reģistra šādos gadījumos: Piecu darbdienu laikā pēc transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības pārtraukšanas attiecīgajā tirdzniecības vietā vai pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no tirdzniecības reģistra komersants nodod CSDD tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību ja tāda ir izsniegta un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes, kā arī atdod īpašniekam tirdzniecībā pieņemtos transportlīdzekļus, noformējot atbilstošu aktu par transportlīdzekļa atdošanu īpašniekam, vai nodod tos citai savai tirdzniecības vietai.

Vienas tirdzniecības vietas izslēgšana no tirdzniecības reģistra neierobežo citu šī komersanta tirdzniecības vietu darbību. No tirdzniecības reģistra izslēgtu tirdzniecības vietu atjauno reģistrā ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no tirdzniecības reģistra, veicot atkārtotu tirdzniecības vietas reģistrāciju, ja komersants ir novērsis pieļautos pārkāpumus un nav pamata uzskatīt, ka tādi tiks pieļauti atkārtoti.

Komersanta tirdzniecības vietu reģistrā neatjauno, ja tā no reģistra izslēgta atkārtoti divu gadu laikā. Transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecības vispārīgie nosacījumi Transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai var nodot transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Latvijā ri tirdzniecība transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa ri tirdzniecība apliecību, vai mācību braukšanas atļauju.

Balt Brand, SIA

Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieka pārstāvis ri tirdzniecība uzrāda dokumentu pilnvarukas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties ar transport­līdzekli vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju dokuments nav jāuzrāda, ja komersanta rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas pārstāvja tiesībām. Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma Tirdzniecībai nodotu, bet nepārdotu transportlīdzekli vai numurēto agregātu atdod tā īpašniekam vai tā pārstāvim pēc šīs personas pieprasījuma.

Transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu atļauts pieņemt tirdzniecībā, ja: Šajā gadījumā transportlīdzeklis vai tā numurētais agregāts komersanta īpašumā nav jāreģistrē, bet komersants aktā par transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībā apliecina īpašuma tiesību iegūšanu; Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, tas papildus uzrāda dokumentu pilnvarukas apliecina pārstāvja tiesības iegādāties transportlīdzekli vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju dokuments nav jāuzrāda, ja komersanta rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas pārstāvja tiesībām.

Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējs ir fiziska persona, ri tirdzniecība ir obligāts notāra vai citas Civillikuma Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz ri tirdzniecība apliecību.

Īpašumtiesību apliecību noformē juridiskai personai vai pilngadību sasniegušai fiziskai personai, vai fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja transportlīdzekli atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma. Ja izsniegtā īpašumtiesību apliecība ir nozaudēta, ieguvējs var saņemt tās dublikātu. Īpašumtiesību apliecību noformē tirdzniecības vietā klientu apkalpošanai paredzētajā telpā, izdrukājot datus no tirdzniecības reģistra. Īpašumtiesību apliecība, kas nav noformēta atbilstoši šo noteikumu prasībām, nav derīga transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD.

Ja pircējs par darījumu norēķinās bezskaidras naudas norēķinu veidā, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz attaisnojuma dokumentu, kas noformēts atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Ja pircējs par darījumu norēķinās atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz normatīvajiem aktiem atbilstošu kases čeku.

ri tirdzniecība iespējas, kas jums jāzina

Attaisnojuma dokumentā vai kases čekā norāda transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanas cenu un izsniegtās īpašumtiesību apliecības numuru.

Pirms komersants pieņem tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai numurētu agregātu, to normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrēšanu noteiktā kārtībā uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai.

Ar tirdzniecībā pieņemtu transportlīdzekli ceļu satiksmē izmēģinājuma braucienos atļauts piedalīties komersanta pārstāvim vai klientam komersanta pārstāvja klātbūtnē.

Komersanta pārstāvja klātbūtne nav obligāta klienta izmēģinājuma braucienos ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem vai kvadricikliem.

Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca

Transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti Lai pārdotu Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, nepieciešama Latvijā izsniegta tāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas turpmāk — reģistrācijas apliecība.

Pēc transportlīdzekļa pārdošanas reģistrācijas apliecību kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

Lai pārdotu no ārvalsts kā preci ievestu transportlīdzekli, nepieciešams transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokuments iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim vai transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim turpmāk - uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ar kuru komersants iegādājies transportlīdzekli ārvalstī.

ri tirdzniecība kā gūt peļņu un ieguldīt tiešsaistē

Pēc transportlīdzekļa pārdošanas uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz ieguvējam.

Ja jaunu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli pārdod komersants - transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā - uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu transportlīdzekļa ieguvējam neizsniedz.

Lai pārdotu ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli, no reģistrētā īpašnieka vai tā pārstāvja kopā ar transportlīdzekli pieņem un patur transportlīdzekļa ri tirdzniecība reģistrācijas dokumentu. Ri tirdzniecība transportlīdzekļa pārdošanas transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam. Lai pārdotu apķīlātu vai valstij piekritīgu mantu - transportlīdzekli - no valsts vai pašvaldību kompetentās institūcijas kopā ar transportlīdzekli pieņem reģistrācijas apliecību vai uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu un aktu par mantas nodošanu realizācijai.

Pēc transportlīdzekļa pārdošanas reģistrācijas apliecību vai uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam. Lai pārdotu transportlīdzekli, kas iegādāts vai ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no šādas valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā turpmāk — muitas doku­ments.

Lai pārdotu transportlīdzekli, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, vai arī CSDD izsniegts individuālās apstiprināšanas sertifikāts, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju šāds dokuments ir iesniedzams transportlīdzekļa reģistrācijai turpmāk - ri tirdzniecība apliecinājums.

Pēc pārdošanas šo dokumentu kopā ar pārējiem dokumentiem izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam. Lai pārdotu Latvijā izgatavotu transportlīdzekli, no tā izgatavotāja kopā ar transportlīdzekli pieņem atbilstības apliecinājumu.

ri tirdzniecība kā jūs varat nopelnīt labu naudu internetā

Pēc transportlīdzekļa pārdošanas atbilstības apliecinājumu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam. Lai pārdotu numurētu agregātu, nepieciešama CSDD izziņa par numurētā agregāta piederību vai akts par mantas nodošanu realizācijai, ja numurēto agregātu kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes. Pēc numurētā agregāta pārdošanas CSDD izziņu par numurētā agregāta piederību vai aktu par mantas nodošanu realizācijai kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

Transportlīdzekļu un numurēto agregātu pieņemšana tirdzniecībai Transportlīdzekli vai numurēto agregātu pieņem tirdzniecībai no īpašnieka vai tā pārstāvja tikai tirdzniecības vietā pēc ri tirdzniecība vai numurētā agregāta apskates, un, ja komersanta rīcībā ir visi transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, kā arī ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem datiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem, to var pārdot.

Komersantam ir tiesības šajā punktā minētos dokumentus līdz izsniegšanai transportlīdzekļa ieguvējam nodot glabāšanā kredītiestādē vai kredītiestādei uz līdzdalības pamata piederošā finanšu iestādē, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumu, ir pakļauta konsolidētai uzraudzībai un finansējusi komersantu, ja tas paredzēts komersanta un minētās finanšu iestādes rakstiskā līgumā un tirdzniecības vietā atrodas finanšu iestādes apstiprinātas šo dokumentu kopijas.

Par transportlīdzekļa vai numurētā ri tirdzniecība pieņemšanu tirdzniecībai vai tirdzniecībā pieņemta transportlīdzekļa atdošanu īpašniekam vai tā pārstāvim komersants sastāda aktu divos eksemplāros.

Vienu akta eksemplāru izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kurš transportlīdzekli vai numurēto agregātu nodevis tirdzniecībai vai kuram nepārdotais transportlīdzeklis vai numurētais agregāts tiek atdots. Aktā ri tirdzniecība šādu informāciju: Akts ir izdruka no tirdzniecības reģistra.

 • Individuālas apmācības tirdzniecības atlaidēs
 • Naudas nopelnīšanas bitkoinos noslēpumi
 • Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | Tirdzniecība — Nasdaq Baltija
 • Interneta pelnīšanas veids
 • Grozīts ar Rīgas domes
 • Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi

Ja akts sastādīts kļūdaini, to var anulēt sastādīšanas dienā. Papildus aktam komersants un transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks naudu no demonstrācijas konta uz reālu tā pārstāvis noslēdz rakstisku līgumu izņemot šo noteikumu Aktus paraksta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis un šo noteikumu Akta otrs eksemplārs un citi transportlīdzekļu tirdzniecībai nepiecie­šamie dokumenti, kuri nav jānodod ieguvējam, vai dokumentu kopijas veido komersanta tirdzniecības lietvedību.

Ar komersanta transportlīdzekļu atbalsta un pretestības līnijas binārajās opcijās darbību saistītos lietvedības dokumentus glabā tirdzniecības vietā piecus gadus.

Rēķinu-uzziņu veidlapu izsniegšana Nodaļa svītrota ar MK Īpašumtiesību apliecību aizpildīšana un dokumentu noformēšana Nodaļas nosaukums grozīts ar MK Noformējot īpašumtiesību apliecību, datus par transportlīdzekli vai numurēto agregātu iegūst no tirdzniecības reģistra. Papildus tirdzniecības reģistrā īpašumtiesību apliecībā norāda ieguvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu ārvalstniekiem tikai dzimšanas datumu, ja tam nav piešķirts personas kods un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.

Ja transportlīdzekļa ieguvējs ir ārvalsts fiziska vai juridiska persona, kam nav pastāvīgas dzīvesvietas atrašanās vietas Ri tirdzniecība, adresi nenorāda, bet izdara atzīmi "Ārvalsts". Ja īpašumtiesību apliecību izsniedz fiziskai personai, tirdzniecības reģistrā norāda arī ieguvēja uzrādītā personu apliecinošā dokumenta vai Latvijā izsniegtās transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības, vai mācību braukšanas atļaujas sēriju un numuru.

ri tirdzniecība kā patiešām nopelnīt daudz naudas internetā

Noformējot īpašumtiesību apliecību, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiek izdarīta atzīme par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Ja transportlīdzekli ri tirdzniecība numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, tirdzniecības reģistrā papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, ri tirdzniecība kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta vai Latvijā izsniegtās transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības, vai mācību braukšanas atļaujas sēriju un numuru, kā arī tā dokumenta pilnvaras numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā, izņemot gadījumu, ja par ieguvēja pārstāvja tiesībām rīkoties ieguvēja vārdā komersanta pārstāvis ir pārliecinājies pēc komersanta rīcībā esošās Uzņēmumu reģistra informācijas.

Īpašumtiesību apliecībā norāda dokumentus, kuri kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniegti ieguvējam. Šo noteikumu Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu transportlīdzekli, tā reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transporta līdzekļa īpašnieka maiņu" norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru un izdošanas datumu. Ierakstu šo noteikumu Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu numurēto agregātu, CSDD izziņā par numurētā agregāta piederību norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru ri tirdzniecība izdošanas datumu.

Par īpašumtiesību apliecībā norādīto ziņu un reģistrācijas dokumentos izdarīto atzīmju atbilstību faktiskajam stāvoklim atbild komersants. Kļūdaini izsniegtu īpašumtiesību apliecību anulē līdz brīdim, kamēr transportlīdzeklis vai numurētais agregāts nav izvests no tirdzniecības vietas, un ne vēlāk kā stundas laikā no dokumenta noformēšanas brīža, izdarot atzīmi par izsniegtā īpašumtiesību apliecības anulēšanu tirdzniecības reģistrā un reģistrācijas apliecībā vai attiecīgi izziņā par numurētā agregāta piederību.

Dzīvokļu īre, noma un tirdzniecība Rīgā

Atzīmi reģistrācijas apliecībā šo noteikumu Anulētā īpašumtiesību apliecības veidlapa tiek glabāta komersanta tirdzniecības lietvedībā.

Tirdzniecības numura zīmju saņemšana un izmantošana ri tirdzniecība Tirdzniecības numura zīmes izsniedz un tām atbilstošas tirdzniecības numura kartes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā noformē CSDD tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekļu pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai izmēģinājuma braucieniem ar tirdzniecībā pieņemtiem transportlīdzekļiem.

Tirdzniecības numura zīmes izmanto un tās ir derīgas tikai Latvijas teritorijā. Izšķir šādu veidu tirdzniecības numura zīmes: