VID stratēģijā paredz jaunas metodes nodokļu noziegumu apkarošanā

Interneta ienākumu metodes, atslēgvārdi

Saturs

  Ministru kabineta noteikumi Nr. Noteikumi nosaka veidlapas paraugu papildu deklarācijai par ienāku­miem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka apliekamā ienākuma lielumu, kā arī kārtību un termiņu, kādā Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzama informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu. Valsts ieņēmumu dienests, nosakot apliekamo ienākumu, veic iedzīvo­tāju ienākuma nodokļa maksātāja ienākuma netiešo aprēķinu turpmāk— ienākuma aprēķinspārbaudot iedzīvotāju ienākuma nodokļa turpmāk— nodoklis aprēķināšanas un samaksas pareizību. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja ienākuma aprēķinu var veikt par iepriekšējiem trim taksācijas gadiem hronoloģiskā secībā.

  Ministru kabineta noteikumi Nr. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka apliekamā ienākuma lielumu, kā arī kārtību un termiņu, kādā Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzama informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja turpmāk — maksātājs ieņēmumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem un to vērtības maiņu.

  Valsts ieņēmumu dienests, nosakot apliekamo ienākumu, veic maksātāja ienākuma netiešo aprēķinu turpmāk — ienākuma aprēķinsizdarot iedzīvotāju ienākuma nodokļa turpmāk — nodoklis aprēķināšanas un ieturēšanas pareizības pārbaudi.

  startēšanas opcijas līgums nopirkt Bitcoin terminālu

  Maksātāja ienākuma aprēķinu var veikt par iepriekšējiem trim taksācijas gadiem hronoloģiskā secībā. Valsts ieņēmumu dienests likuma " Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " Maksātājs papildu deklarācijai var pievienot jebkuru citu informāciju par saviem ienākumiem, izdevumiem, to struktūru un īpatnībām, kuru tas uzskata par interneta ienākumu metodes sniegt Valsts ieņēmumu dienestam pirms ienākuma aprēķina veikšanas.

  Maksātājam ir pienākums ar savu parakstu apliecināt papildu deklarācijas aizpildīšanas pareizību un pilnību. Ar maksātāja parakstu apliecināta papildu deklarācija par pārbaudāmo taksācijas periodu ir pamats turpmākajam ienākuma aprēķinam.

  VID stratēģijā paredz jaunas metodes nodokļu noziegumu apkarošanā Avots: VID Šā gada pirmajā ceturksnī līdz nodokļu ieņēmumu plāna izpildei nedaudz pietrūcis. Ietekme bijusi gan pārejas periodam uz eiro, jo daudzi nodokļu maksātāji algas nodokļus ir centušies samaksāt pirms gadu mijas, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielāku summu atmaksai, jo bez liekas vilcināšanās apstrādātas jau iesniegtās gada ienākuma deklarācijas. Valsts ieņēmumu dienesta VID administrēto budžeta ieņēmumu plāns Salīdzinot ar VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone atzīst: pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo divu gadu pirmajiem ceturkšņiem, ir mazāks, tomēr tas ir stabils un atbilst plānotajam.

  Ja maksātājs papildu deklarācijai nav pievienojis informāciju par ienākumiem vai izdevumu īpatnībām, ienākumu aprēķināšanai ir izmantojama Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas dati.

  Maksātāja pienākums ir ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc papildu deklarācijas veidlapas saņemšanas aizpildīto papildu deklarāciju par pārbaudāmo periodu personiski iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam.

  Valsts ieņēmumu dienests nosaka citu papildu deklarācijas iesniegšanas termiņu, pamatojoties uz maksātāja motivētu iesniegumu, kas iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc papildu deklarācijas veidlapas saņemšanas, ja deklarācijas iesniegšanai ir nepieciešama informācija, kuru nav iespējams iegūt 15 darba dienu laikā, vai ja maksātājs slimības, komandējuma vai citu attaisnotu iemeslu dēļ nevar to iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta norādītajā termiņā.

  dzīvsudraba ieņēmumi internetā kur ir labākā vieta, kur ieguldīt naudu, lai nopelnītu

  Saskaņā ar šo noteikumu 9. Ja maksātājs bez attaisnota iemesla neiesniedz aizpildītu papildu deklarāciju, ir uzskatāms, ka Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija atbilst papildu deklarācijā iekļaujamajai informācijai.

  robots binārām opcijām binārs opcijas manekenu videoklipam

  Maksātājam iesniedzot papildu deklarāciju, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona veic maksātāja aptauju un aizpilda maksātāja aptaujas veidlapu 2. Maksātāja aptaujā nepieciešams konstatēt, vai maksātājs: Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīto ienākuma aprēķinam nepieciešamo informāciju Latvijas Republikas reģistru iestādes un pārējie informācijas turētāji bez maksas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

  Informācijas turētājs var vienoties ar Interneta ienākumu metodes ieņēmumu dienestu par informācijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu, ja attaisnojošu iemeslu dēļ tas nevar nodrošināt informācijas iesniegšanu šo noteikumu Ja, veicot maksātāja aptauju vai izmantojot Valsts robežsardzes datus, ir konstatēts, ka maksātājs ir bijis ārvalstīs vairāk par 90 dienām taksācijas gadā, Valsts ieņēmumu dienests noslēgto divpusējo līgumu ietvaros pieprasa informāciju no attiecīgās valsts nodokļu administrācijas par konkrētā maksātāja ārvalstīs gūtajiem ienākumiem vai veiktajiem veicamajiem darījumiem.

  ieņēmumi no šādām iespējām opcija un repo

  Valsts ieņēmumu dienests ienākuma aprēķinā izmanto šādas metodes: Šo noteikumu Ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, tiek izvēlēta viena no šo noteikumu Kristovskis 1.